Sprawozdanie z realizacji stażu
na stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Dariusz Gluza


Staż został odbyty w Szkole Podstawowej w Żabnicy
w okresie od 1 września 2006 do 31 maja 2009 r.

WSTĘP

Jestem nauczycielem wychowania fizycznego z dwudziesto-dwu letnim stażem pracy. Ukończyłem studia magisterskie o kierunku wychowanie fizyczne na Akademii Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha w Krakowie.

Staż zawodowy na nauczyciela dyplomowanego rozpocząłem 1 września 2006 roku, trwał 2 lata i 9 miesięcy, podjąłem go w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy i podniesienia jakości pracy szkoły. Odbyty przeze mnie staż był również okresem wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności.

Na początku września 2006 r. sporządziłem plan rozwoju zawodowego, w którym zawarłem zadania stawiane do zrealizowania w trakcie trzyletniego stażu.

Plan ten został przyjęty i zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabnicy 20 września 2006 roku.

§8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

 1. Analiza przepisów prawa oświatowego w zakresie awansu zawodowego nauczyciela:

  Dokonałem analizy przepisów prawa oświatowego dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku
  • Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku
  • Śledziłem na bieżąco zmiany zachodzące w przepisach dotyczących awansu Ponadto brałem udział:
  • W radach pedagogicznych, na których dyrektor szkoły systematycznie informował nas o procedurach awansu i zmianach w przepisach oświatowych.
  • W szkoleniu - "AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI" zorganizowanym przez Centrum Edukacyjne "Edukator" w Katowicach w dniu 26.09.2008.

 2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.

  Zapoznałem się z następującą dokumentacją:

  • Statut,
  • Program Wychowawczy
  • Plan Rozwoju Szkoły
  • Wewnątrzszkolny System Oceniania
  • Szkolny Zestaw Programów
  • Program Profilaktyczny
  • Szkolny Plan Nauczania
  • Regulamin Pracy Szkoły
  • Regulamin działania Samorządu Uczniowskiego
  • Podstawą Programową Kształcenia Ogólnego dla Szkół Podstawowych

 3. Sformułowanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela.

  Na początku września 2006 roku sporządziłem plan rozwoju zawodowego nauczyciela, w którym zawarłem zadania stawiane przeze mnie do zrealizowania w trakcie trwania trzyletniego stażu. Plan ten został pozytywnie zaopiniowany przez nauczyciela dyplomowanego, przyjęty i zatwierdzony do realizacji przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabnicy na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 20 września 2006 roku.

 4. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela.

  W maju 2009 roku sporządziłem sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i złożyłem go Dyrektorowi szkoły w dniu 05.06.2009 roku wraz z wnioskiem o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w celu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

  Obecnie jestem w trakcie sporządzania opisu i analizy oraz efektów moich działań jako nauczyciela wychowania fizycznego w czasie stażu i przed jego rozpoczęciem.

 5. Samodzielne studiowanie literatury i czasopism pedagogicznych.

  W trakcie stażu poprzez samodzielne, refleksyjne studiowanie literatury pedagogicznej doskonaliłam warsztat i metody pracy pedagogicznej, dokonywałam ewaluacji własnych działań i wprowadzałam stosowne korekty.

 6. Współpraca z pedagogiem szkolnym.

  Pracując na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego oraz pełniąc obowiązki - wychowawcy klasy systematycznie współpracowałem z pedagogiem szkolnym. Wspólnie rozwiązywaliśmy problemy edukacyjne i wychowawcze uczniów.

 7. Współpraca z pielęgniarką szkolną.

  W ciągu długiego okresu mojej pracy zawodowej systematycznie współpracowałem z pielęgniarką z naszej szkoły. Nasze wzajemne kontakty były bardzo częste i odnosiły się do realizacji wspólnych zadań:

  • Kwalifikacji uczniów do zajęć z wychowania fizycznego.
  • Kwalifikacji uczniów na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.
  • Przekazywania zaleceń lekarskich dotyczących udziału a zajęciach wychowania fizycznego.
  • Wzajemnej wymianie uwag i spostrzeżeń dotyczącej zdrowia i sprawności fizycznej ucznia.
  • Organizowanie w trakcie zajęć wychowania fizycznego szkoleń dla uczniów z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
  • Zaopatrywanie w środki opatrunkowe apteczki w gabinecie nauczycieli wychowania fizycznego.

 8. Uczestniczenie w pracach zespołu wychowawców.

  Zespół nauczycieli wychowawców klas 4-6 w naszej szkole liczy 6 osób. Są to nauczyciele różnych przedmiotów. W ciągu roku szkolnego zespól spotyka się kilka razy w celu omówienia spraw bieżących, dzielenia się wiedzą, doświadczeniami i uwagami.

  W trakcie spotkań Zespołu Wychowawców przedstawiłem dwa referaty:

  • "Bezpieczna szkoła-Przyczyny powstawania wypadków oraz sposoby zapobiegania im" - 08.01.2008 r.
  • "Zapobieganie agresji słownej" - 23.10.2008 r.

 9. Udział w tworzeniu dokumentów szkoły.

  W 2008 roku brałem udział w pracach nad ewaluacją Programu Profilaktycznego szkoły. Znowelizowany Program Profilaktyczny przedstawiłem na Radzie Pedagogicznej w dniu 20.01.2009 r.

 10. Udział w pracach w zespołu do pracy z uczniem zdolnym.

  W okresie stażu brałem udział w pracach zespołu nauczycieli do pracy z uczniem zdolnym.

  Moja praca z uczniem zdolnym opierała się głównie na prowadzeniu zajęć sportowych w sekcji piłki nożnej (chłopcy) i sekcji piłki koszykowej (dziewczyny) oraz przygotowaniu reprezentacji szkoły dziewcząt i chłopców do zawodów i turniejów w różnych dyscyplinach sportowych.

 11. Uczestnictwo w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej.

  Brałem udział w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej, w ramach, których realizowany jest program wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Udział w tych posiedzeniach pozwolił mi na poszerzenie swojej wiedzy i umiejętności a tym samym podnieść jakość pracy szkoły.

  • "Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci. Dziecko nadpobudliwe w szkole" - 10.10.2006.
  • "Co to znaczy być dobrym wychowawcą klasy?" - 24.11.2006.
  • "Ewaluacja i ocena funkcjonowania w placówkach programów nauczania" - 14.03.2007.
  • "Bezpieczeństwo ucznia w czasie wycieczek, wyjazdów, imprez turystyczno-krajoznawczych"
  • "Metody i techniki przyśpieszonego uczenia się" - 10.05.2007.
  • "Wpływ grupy rówieśniczej na kształtowanie osobowości dziecka" - 21.11.2007.
  • "Budowanie pozytywnych relacji nauczyciel-uczeń warunkiem efektywnego nauczania i wychowania" - 04.03.2008.
  • "Wpływ aktywności ruchowej na zdrowie psychofizyczne dziecka" - 23.04.2008.
  • "Obniżenie wieku obowiązku szkolnego-zmiany promowania" - 24.03.2009.
  • "Reforma Programowa Kształcenia Ogólnego". - 27.05.2009 r.

 12. Ukończenie kursów i szkoleń organizowanych poza szkołą:

  SZKOLENIA:

  • "AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI" - Centrum Edukacyjne "Edukator" w Katowicach w dniu 26.09.2008.
  • "PROGRAMY UNII EUROPEJSKIEJ NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH" - Instytucja Szkoleniowa "Techmaster"- w dniu 11.02.2008.
  • "PODSTAWY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY" - Centrum Edukacyjne "Edukator" w Katowicach w dniu 19.04.2008.
  • "NETOHOLIZM - ZAGROŻENIA CYBERPRZESTRZENI" - Profesor dr hab. J. Bednarek - 23.04.2009 r.
  • "KONFERENCJA METODYCZNO SZKOLENIOWA" dla Trenerów Instruktorów Śląskiego Związku Piłki Nożnej". - Śląski Związek Piłki Nożnej - 07.03.2009

  KURSY:

  • "INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ-NARCIARSTWO ZJAZDOWE" - Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności w Żywcu w dniu 30.04.2008.

 13. Współpraca z rodzicami. Pedagogizacja rodziców.

  Dobry kontakt nauczyciela z domem rodzinnym dziecka to połowa sukcesu w pracy wychowawczo - dydaktycznej w szkole. W związku z tym staram się utrzymywać systematyczne kontakty z rodzicami. Rodzice niejednokrotnie wspierali mnie przy organizowaniu wyjazdów i wycieczek klasowych, a także pomagali w urządzaniu i wyposażaniu klasy. W celu pełnej integracji zespołu klasowego oraz wdrażania uczniów do właściwego spędzania czasu wolnego przy aktywnym współudziale rodziców organizowałam liczne imprezy klasowe.

  W celu podnoszenia kultury pedagogicznej rodziców przygotowywałem pogadanki i referaty dotyczące ważnych i aktualnych w danej chwili zagadnień dydaktycznych i wychowawczych.

  W trakcie wywiadówek przede wszystkim informowałem rodziców o postępach swych dzieci w nauce i zachowaniu się w szkole. Co roku zapoznawałem ich z Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania funkcjonującym w szkole. Kilkakrotnie przeprowadziłem pedagogizację rodziców na temat:

  • "Jak wspomagać rodziców w ich funkcji dydaktyczno-wychowawczej" - 12.12.2006.
  • "Prawa i obowiązki ucznia" - 21.09.2007
  • "Bezpieczeństwo dzieci podczas ferii" - 11.01.2008.
  • "Zagrożenia płynące z internetu" - 05.2009.

 14. Praca w komisjach egzaminacyjnych

  W pracach komisji egzaminacyjnej nadzorującej przebieg egzaminu gimnazjalnego brałem udział dwa razy: w roku szkolnym 2006/2007 i 2007/2008.

  W czasie sprawdzianu czuwałem nad jego prawidłowym przebiegiem. Po jego zakończeniu wykonywałem wszystkie obowiązki, jakie wynikały z racji pełnienia roli członka komisji, którego zadaniem jest zebranie prac uczniów, kodowanie, spisanie protokołów i przygotowanie sprawdzianów w celu przekazania ich do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

 15. Współorganizowanie uroczystości szkolnych:

  W okresie stażu przygotowałem następujące uroczystości szkolne:

  • Uroczyste zakończenie Szkoły Podstawowej; pożegnanie klas VI.
  • Akademia z okazji święta 3 Maja.

 16. Organizacja zawodów i rozgrywek międzyszkolnych:

  W trakcie trzyletniego stażu pracy zorganizowałem na terenie mojej szkoły szereg szereg rozgrywek międzyszkolnych.

 17. Sprawowanie Opieki nad Szkolnym Kołem Sportowym

  Zadaniem SKS jest podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, upowszechnienie wzorów aktywnego spędzania wolnego czasu, rozwijanie sportowych zainteresowań uczniów i stwarzanie możliwości rozwoju umiejętności sportowych.

  Przez cały okres swojej pracy pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Żabnicy pełniłem funkcję opiekuna Szkolnego Koła Sportowego.

 18. Przygotowywanie reprezentacji szkoły dziewcząt i chłopców do zawodów sportowych:

  Systematycznie przygotowywałem reprezentacje szkoły dziewcząt i chłopców do zawodów gminnych, powiatowych i rejonowych organizowanych w ramach Szkolnych Igrzysk Sportowych w różnych dyscyplinach sportowych.

 19. Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z wychowania fizycznego.

  Opracowałem i corocznie modyfikowałem przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego dla uczniów klas 4-6 Szkoły Podstawowej w Żabnicy. Z programem tym zapoznawałem uczniów systematycznie na pierwszej lekcji wychowania fizycznego. Opublikowałem go na stronie internetowej szkoły a także wywiesiłem na gazetce sportowej przed wejściem na salę gimnastyczną.

 20. Opracowanie, przeprowadzenie i przeanalizowanie ankiety w celu ewaluacji mojej pracy jako nauczyciela wychowania fizycznego. Analiza i określenie słabych i mocnych stron własnej działalności.

  W celu analizy i określenia słabych i mocnych stron mojej pracy w szkole opracowałem, przeprowadziłem i przeanalizowałem ankietę w celu ewaluacji mojej pracy jako nauczyciela wychowania fizycznego - 23.05.2009 r. Obecnie jestem w fazie jej analizy.

 21. Pełnienie funkcji organizatora sportu szkolnego na terenie gminy Węgierska Górka

  W roku szkolnym 2006/2007 pełniłem funkcję organizatora sportu szkolnego na terenie gminy Węgierska Górka. W ramach społecznej pracy na tej funkcji realizowałem wiele różnych zadań.

 22. Przygotowanie uczniów do "Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego"

  W ramach czynności obowiązkowych, co roku przygotowywałem uczniów do gminnego "Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego". Cyklicznie spotykałem się z wybranymi wcześniej w drodze selekcji uczniami prowadząc zajęcia temat bezpieczeństwa na drodze. Wielokrotnie korzystałem z pracowni komputerowej gdzie wraz uczniami klas 5-6 rozwiązywaliśmy testy dotyczące tego tematu.

 23. Praca na rzecz integracji klasy

  W wychowaniu uczniów zwracam uwagę na prawidłowe relacje między nimi, na przestrzeganie zasad kultury osobistej, szacunku do drugiego człowieka. Poprzez realizację zajęć, imprez klasowych i wycieczek integrowałem cały zespół klasowy.

  W okresie mojego stażu zorganizowałem wiele imprez i wycieczek klasowych.

 24. Organizacja zajęć rekreacyjnych.

  W ramach stażu organizowałem zajęcia rekreacyjno-sportowe dla uczniów z klas 4-6 Szkoły Podstawowej.

 25. Sprawowanie opieki nad dziećmi na świetlicy szkolnej.

  W roku szkolnym 2006/2007 sprawowałem opiekę nad dziećmi ze świetlicy szkolnej w wymiarze jednej godziny na tydzień przez cały rok.

 26. Monitorowanie i opracowanie osiągnięć uczniów na lekcjach wychowania fizycznego i zajęciach poza lekcyjnych.

  Wszystkich uczniów, których uczę w klasach 4-6 obejmuję monitorowaniem wyników, jakie uzyskują na sprawdzianach. Przy przeprowadzeniu sprawdzianów korzystam z Testu Z. Chromińskiego. Wyniki uzyskane przez uczniów wpisuje do tabeli w tym celu opracowanej z wykorzystaniem komputera.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

 1. Z zastosowaniem komputera przygotowywałem różne dokumenty, które następnie wykorzystywałem w swojej pracy; scenariusze zajęć, referaty, konspekty lekcji, ankiety, informacje dla rodziców i uczniów, zaproszenia, itp.
   
 2. Wykorzystywałem Internet do pogłębiania swojej wiedzy, na bieżąco śledziłem strony internetowe przydatne w pracy nauczyciela wychowania fizycznego np.: www.publikacje.edu.pl, www.wychowaniefizyczne.pl, www.literka.pl, www.awans.net.pl.
   
 3. Opracowywałem wzory dyplomów, podziękowań i wyróżnień za udział w rozgrywkach zawodach i turniejach sportowych.
   
 4. Przy pomocy komputera sporządziłem plan rozwoju zawodowego nauczyciela i sprawozdanie z jego realizacji.
   
 5. Przygotowałem dokumentację awansu zawodowego z zastosowaniem komputera.
   
 6. Sporządzałem świadectwa szkolne przy pomocy komputerowego programu do drukowania świadectw.
   
 7. Wykorzystywałem internet do komunikowania się z innymi nauczycielami i podmiotami w sprawach związanych z moją pracą zawodową w szkole.
   
 8. Współtworzyłem stronę internetową szkoły zamieszczając na niej różne dokumenty i zdjęcia z imprez sportowych.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

 1. Wykorzystanie internetu do dzielenia się wiedzą

  Jedną z postaci utrzymywania kontaktu z różnymi podmiotami jest używanie przeze mnie takich form komunikacji internetowych jak poczta elektroniczna
  e-mail jak również komunikator internetowy "Skype". Pozwoliły mi one na szybką i bezpośrednią komunikację oraz przesyłanie informacji zawartych w różnej formie z takimi podmiotami jak uczniowie, nauczyciele, organizacje i związki.

  Za ich pomocą mogłem konsultować się z nauczycielami wychowania fizycznego, wymieniać różne poglądy i spostrzeżenia dotyczące pracy nauczyciela WF.

 2. Przeprowadziłem zajęcia otwarte dla nauczycieli ze szkoły i z poza niej:

  Przeprowadziłem trzy lekcje otwarte dla nauczycieli ze szkoły i z poza niej:

  • Piłka Ręczna - "Atak szybki - Rozegranie ataku 2 na 1" - 23.10.2007.
  • Lekkoatletyka - "Bieg sztafetowy z pałeczką sztafetową 4 x 150 metrów" - 22.04.2009 r.
  • "Zabawy i gry ruchowe wspomagające naukę w grach zespołowych" - 06.05.2009.

 3. Przeprowadziłem zajęcia otwarte dla nauczyciela stażysty:

  W latach 2006-2009 pełniłem funkcję opiekuna nauczyciela stażysty.

  • Napisałem plan pracy opiekuna stażu nauczyciela stażysty
  • Służyłem pomocą stażyście w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego
  • Podpisałem z koleżanką kontrakt, w którym ustaliliśmy przebieg zadań zmierzających do uzyskania przez nią stopnia nauczyciela mianowanego
  • Opracowałem harmonogram i scenariusze lekcji otwartych
  • Przeprowadziłem 12 zajęć dla nauczyciela stażysty
  • Omawiałem z koleżanką wszystkie zajęcia pod kątem zgodności z programem nauczania, zastosowanych metod aktywizyjących, umiejętności przekazywania wiedzy, sposobu oceniania osiągnięć uczniów.
  • Udzielałem pomocy nauczycielowi stażyście e napisaniu sprawozdania z planu rozwoju zawodowego.
  • Na bieżąco spotykałem się ze stażystką w celu omówienia różnych spraw i problemów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela.

 4. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk studenckich

  W trakcie stażu pełniłem funkcję opiekuna praktyk studenckich trzech studentów szkół wyższych:

  • Aleksandra Golec - studentka AWF w Katowicach.
  • Michał Feil - student AWF w Katowicach.
  • Tomasz Kupczak - student Beskidzkiej Wyższej Szkoły Umiejętności i Turystyki w Żywcu.

  Wyżej wymienieni studenci odbywali praktykę pod moją opieką w pięciu różnych okresach roku szkolnego(trzy praktyki pedagogiczno-wdrożeniowe, dwie pedagogiczne).

 5. Założenie w bibliotece szkolnej kącika sportowego i stałe uzupełnianie go w literaturę dotyczącą sportu, rekreacji i turystyki

  W celu zwiększenia zainteresowania tematyką sportową, rekreacyjną, zdrowotna a także promowania zdrowego stylu życia postanowiłem założyć w szkolnej bibliotece kącika sportowego. Systematycznie wyposażałem go przez cały okres stażu w literaturę dotyczącą wyżej wymienionych tematów. W sumie przekazałem z własnych zbiorów kilkadziesiąt pozycji książkowych. Wśród nich znalazły się również pozycje skierowane dla nauczycieli wychowania fizycznego i innych przedmiotów z zakresu metodyki wychowania fizycznego.

  W bibliotece składałem również:

  • opracowane przeze mnie referaty
  • opracowania
  • konspekty lekcji
  • scenariusze imprez

 6. Publikacje w internecie

  Na stronach internetowych opublikowałem różne dokumenty mojego autorstwa.

 7. Dzielenie się wiedzą - Opracowanie i przedstawienie referatu na Radzie Pedagogicznej

  W ramach wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli na szkoleniową radę pedagogiczną opracowałem referat "Wpływ aktywności ruchowej na zdrowie psychofizyczne dziecka" .

  Przedstawiłem go na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2008 roku.

§8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

 1. Opracowałem i wdrożyłem program autorski

  W lipcu i sierpniu 2006 roku opracowałem program własny - "PROGRAM ZAJĘĆ REKREACYJNO-SPORTOWO-TURYSTYCZNYCH DLA UCZNIÓW KLAS 4-6". Przedstawiłem go na radzie pedagogicznej w dniu 25.08.2006 roku. Program ten został zaopiniowany pozytywnie przez nauczyciela dyplomowanego i zatwierdzony uchwałą rady pedagogicznej nr 2/2006 z dnia 25.08.2006 roku i wpisany do szkolnego zestawu programów nauczania pod pozycją 17/2006. Realizację powyższego programu rozpocząłem 1 września 2006 roku w klasach 4-6.Program realizowałem społecznie w formie zajęć pozalekcyjnych. Treści programowe realizowałem przez okres trzech lat Obecnie dokonuje ewaluacji tego programu.

§8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

 1. Wykonywanie zadań mających poprawić bezpieczeństwo w szkole.

  W okresie mojego trzyletniego okresu stażu wykonywałem zadania związane z zapewnieniem uczniom i pracownikom szkoły bezpieczeństwa:

  • Udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej uczniom szkoły,
  • Sporządzenia dokumentacji powypadkowej,
  • Wykonanie planu ewakuacji szkoły,
  • Sprawdzanie stanu technicznego budynku szkoły, klas lekcyjnych, korytarzy szkolnych, szatni, zaplecza szkoły,
  • Współorganizowałem ćwiczenia ewakuacyjne.

 2. Organizacja rozgrywek i turniejów międzyklasowych:

  Organizowałem cyklicznie w każdym roku szkolnym zawody i turnieje dla uczniów macierzystej szkoły.

  • Turniej w tenisa stołowego w grze pojedynczej i podwójnej o mistrzostwo szkoły podstawowej dla uczniów klas 4-6.
  • Turniej w mini piłce nożnej o mistrzostwo szkoły podstawowej dla chłopców z klas 4-6.
  • Turniej w mini piłce koszykowej o mistrzostwo szkoły podstawowej dla chłopców z klas 4-6.
  • Turniej w mini piłce koszykowej o mistrzostwo szkoły podstawowej dla dziewcząt z klas 4-6.
  • Turniej w mini piłce ręcznej o mistrzostwo szkoły podstawowej dla chłopców z klas 4-6.
  • Turniej w mini piłce siatkowej o mistrzostwo szkoły podstawowej dla dziewcząt i chłopców z klas 4-6.

 3. Opeka nad gazetką sportową i gablotką z pucharami sportowymi.

  Przez cały okres mojej pracy opiekowałem się gazetką sportową. Do prowadzenia tej gazetki zaangażowałem również swoich uczniów, którzy interesują się sportem. Eksponowałem na niej różnego rodzaju materiały i informacje dotyczące działalności sportowej w naszej szkole:

  • Osiągnięcia sportowe szkoły
  • Dyplomy
  • Zdjęcia z zawodów sportowych
  • Opracowania na temat sportu,rekreacji,turystyki i zdrowego stylu życia
  • Zadania kontrolno oceniające dla każdej klasy z wychowania fizycznego w danym roku szkolnym
  • Regulaminy turniejów i imprez sportowych
  • Kalendarz imprez sportowych w ramach SIS

 4. Organizacja i prowadzenie zajęć dla uczniów klas IV z zakresu praktycznej jazdy na Rowerze - zdobywanie karty rowerowej.

  Wraz z nauczycielem wychowania komunikacyjnego w ramach czynności dodatkowych prowadziłem corocznie zajęcia przygotowujące dzieci klas IV do uzyskania karty rowerowej.

  W miesiącu maju i czerwcu zajmowałem się nauką praktycznej jazdy na rowerze. Sporządziłem sześć testów doskonalących podstawowe elementy poruszania się rowerem po drodze publicznej.

  Dostosowałem je do warunków bazowych i sprzętowych szkoły.

  Prowadziłem również naukę obsługi technicznej roweru.

  W organizacji i przeprowadzeniu zajęć pomogły mi wiadomości i umiejętności, które zdobyłem w trakcie szkoleń w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Bielsku Białej.

 5. Organizacja i przeprowadzenie "Dnia sportu szkolnego".

  Co roku w Dzień Dziecka organizuje "Dzień sportu szkolnego". W imprezie tej biorą udział wszyscy uczniowie z klas 4-6 mojej szkoły. Do pomocy w organizacji i przeprowadzenia tej imprezy wdrażam uczniów. W trakcie tego dnia przeprowadzam rozgrywki sportowe międzyklasowe i organizuje konkursy. Organizowałem również w tym dniu mecz towarzyski w piłkę nożną pomiędzy reprezentacją szkoły a nauczycielami.

 6. Wzbogacanie na bieżąco warsztatu pracy.

  Dbałem o zaplecze sportowe szkoły. Byłem odpowiedzialny za opiekę nad salą gimnastyczną, boiskami sportowymi oraz sprzętem sportowym.

  Systematycznie zakupywałem sprzęt sportowy i pomoce dydaktyczne potrzebne do realizacji planu nauczania z wychowania fizycznego.

  Wraz z nauczycielem Gimnazjum oraz przy uczniów zmodernizowliśmy zeskocznie do skoku w dal.

 7. Udział w akcji "Sprzątanie Świata"

  Każdego roku wraz z klasą, której jestem wychowawcą brałem udział w ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie Świata".Zaopatrzeni w różnokolorowe worki do segregacji śmieci, w które to zostaliśmy zaopatrzeni przez komórkę zajmującą się ochroną środowiska w urzędzie gminy sprzątaliśmy okoliczne szlaki turystyczne, okolice szkoły, rowy wzdłuż drogi. Worki z posegregowanymi śmieciami i odpadkami zostawialiśmy w ustalonym wcześniej przez pracowników gminy miejscu.

  24 kwietnia wraz z klasami piątymi naszej szkoły uczestniczyłem w "Eko-Rajdzie" organizowanym w ramach Akcji Moje Silne Drzewo "LEKCJA PRZYRODY" .

 8. Opieka nad Sztandarem Szkoły. Udział w uroczystościach szkolnych i gminnych.

  Sztandar Szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski - Narodu - Ziemi, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko.

  Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w szkole.

  Sprawując opiekę nad Sztandarem naszej szkoły brałem udział w wielu uroczystościach szkolnych.

  Brałem też udział w wielu uroczystościach środowiskowych z udziałem władz gminnych, powiatowych, wojewódzkich.

 9. Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w czasie ferii zimowych.

  Co roku w trakcie mojego stażu organizowałem w trakcie ferii zimowych zajęcia sportowo-rekreacyjne. Uczestniczyli w nich wszyscy chętni uczniowie z klas 4-6 Szkoły Podstawowej.

 10. Współpraca z Samorządem Uczniowskim

  W ramach współpracy z Samorządem Uczniowskim w naszej szkole współorganizowałem wiele imprez szkolnych.

  • Andrzejki szkolne
  • Dyskoteki szkolne
  • "Turniej klas szóstych"

 11. Integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym.

  Wraz z Dyrektorem szkoły i innymi nauczycielami współorganizowałem festyn dla rodziców i uczniów naszej szkoły. Byłem na nim odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursów i zabaw sportowych dla rodziców i uczniów, a także organizację meczu w piłkę siatkową pomiędzy nauczycielami i rodzicami. Festyn odbył się w dniu 31.05.2009 roku.

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Współpracowałem z:

 1. Ośrodkiem Promocji Gminy w Węgierskiej Górce

  W ramach współpracy uczestniczyłem i współorganizowałem następujące imprezy gminne:

  • "Turniej czterech stoków" - zawody w narciarstwie zjazdowym
  • "Cross Beskidzki" - biegi lekkoatletyczne, przełajowe.
  • "Cross Rowerowy" - zawody rowerowe
  • "Bieg Dudka" - biegi lekkoatletyczne przełajowe.
  • "Mistrzostwa gminy w narciarstwie zjazdowym dla szkół podstawowych i gimnazjów o Puchar Wójta Gminy Węgierska Górka
  • "Eko-Rajd" - rajd turystyczno - ekologiczny.

 2. Powiatową Komendą Policji w Żywcu

  Zorganizowałem i przeprowadziłem przy współpracy z Komendą Policji w Żywcu:

  • "Turniej wiedzy o Bezpieczeństwie ruchu drogowego" - udział w turnieju.
  • "Karta Rowerowa" - Zajęcia z praktycznej jazdy na rowerze; Obsługa techniczna roweru Przygotowanie i organizacja zajęć dla uczniów klas 4 szkoły podstawowej.

 3. Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w Żywcu

  Współpracowałem poprzez:

  • Udział w zawodach sportowych organizowanych w ramach Szkolnych Igrzysk Sportowych.
  • Pomoc w organizacji zawodów.
  • Pełnienie funkcji sędziego.
  • Pełnienie funkcji Organizatora Sportu Szkolnego na terenie gminy.

 4. Szkołą Podstawową nr 1 w Cięcinie

  Organizowałem przy współpracy nauczyciela wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej w Cięcinie mecze sparingowe i towarzyskie w ramach integracji szkół.

 5. Gimnazjum z Żabnicy

  Organizowałem przy współpracy nauczyciela wychowania fizycznego z Gimnazjum w Żabnicy mecze sparingowe i towarzyskie w ramach integracji szkół.

 6. Klubem Sportowym - LKS "Metal-Skałka" Żabnica.

  • Organizowałem mecze sparingowe i towarzyskie w ramach integracji szkoły z klubem sportowym.
  • Pełniłem funkcję opiekuna zawodników klubu (dzieci i młodzieży S.P. Żabnica) podczas wyjazdu na turniej piłkarski do Belgii na zaproszenie zaprzyjaźnionego klubu.

 7. UKS "Halniaczek" z Cięciny

  Współpraca opierała się na wspólnej organizacji wyjazdu na narty (z nauką jazdy) dla uczniów z gminy Węgierska Górka.

§ 8 ust. 2 pkt 4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

 1. Nagroda Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabnicy.

  Otrzymałem Nagrodę Dyrektora Szkoły w latach 2006, 2007, 2008.

 2. Sukcesy wychowanków:

  Miarą sukcesów nauczyciela są również sukcesy odnoszone przez jego wychowanków.

  Uczniowie naszej szkoły zdobyli wysokie miejsca w rozgrywkach międzyszkolnych powiatowych i rejonowych z okresu ostatnich trzech lat mojej pracy.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

 1. Dokonałem analizy dwóch przypadków uczniów Szkoły Podstawowej w Żabnicy.

PODSUMOWANIE

Kończąc swoje sprawozdanie pragnę stwierdzić, że zadania, które sobie postawiłem do zrealizowania w trakcie stażu zostały przeze mnie zrealizowane. Myślę, że udało mi się przepracować owocnie ten czas i mam nadzieję, że moje działania w celu podniesienia jakości pracy własnej i pracy szkoły przyniosły i jeszcze przyniosą pożądane efekty.

Starałem się pracować systematycznie, być otwarty dla uczniów, na zajęciach tak organizować proces kształcenia, by wzbudzać zainteresowanie uczniów i wyzwalać u nich inicjatywę i samodzielność działania.

W czasie trwania stażu starałem się sprostać wymaganiom, jakie stawia przede mną reforma edukacji. Jestem pozytywnie nastawiony na nowości dydaktyczne i metodyczne.

Ucznia traktuję podmiotowo, doceniam jego wkład pracy na miarę jego możliwości, szanuję go, doceniam Indywidualność, staram się zrozumieć jego potrzeby.

Zakończenie stażu wcale nie oznacza końca moich działań. Większość moich przedsięwzięć zaplanowałem na dalsze lata, więc myślę, że nic nie przeszkodzi mi w ich realizacji.

Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.

               
     
 
Strona główna Opinie W sieci Downloads Publikacje E-learning E-sklep O stronie