Działa tylko w IE - sorry!    
     

Skład chemiczny i wartość odżywcza mięsa ryb

mgr inż. Lidia Kowalczyk


KONSPEKT LEKCJI
TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ Z TOWAROZNAWSTWEM

Temat: Skład chemiczny i wartość odżywcza mięsa ryb

Typ szkoły: technikum zawodowe

Zawód: technik technologii żywienia

Specjalność:żywienie zbiorowe

Klasa: czwarta

Planowany czas lekcji: godzina lekcyjna

CELE LEKCJI:

  WIADOMOŚCI - uczeń:
   nazywa najważniejsze składniki chemiczne mięsa ryb,
   wymienia rodzaje poszczególnych składników chemicznych mięsa ryb,
   wyjaśnia kwasotwórczy charakter mięsa ryb,
   rozróżnia ryby w zależności od zawartości tłuszczu,
   omawia rozmieszczenie poszczególnych składników chemicznych w mięsie ryb.

  UMIEJĘTNOŚCI - uczeń:
   konstruuje schemat przedstawiający skład chemiczny mięsa ryb,
   analizuje skład chemiczny mięsa ryb zawarty w tabeli,
   uzasadnia potrzebę spożywania ryb,
   porównuje skład chemiczny mięsa ryb ze składem chemicznym mięsa zwierząt rzeźnych.

  POSTAWY - uczeń:
   przejawia aktywność w pracy zespołowej,
   przyjmuje odpowiedzialność za powierzone zadanie,
   ma świadomość znaczenia spożywania ryb dla zachowania zdrowia.

METODY:

  pogadanka,
  mapa mentalna,
  praca z podręcznikiem.

FORMY PRACY:

  indywidualna,
  zbiorowa,
  grupowa równym frontem

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

  podręcznik,
  arkusze szarego papieru formatu A2,
  pisaki,
  karta pracy

I  FAZA WPROWADZAJĄCA

 1. Sprawy porządkowe, organizacyjne.
 2. Pogadanka wstępna:
  • Nauczyciel przedstawia co będzie tematem lekcji.
  • Nawiązując do budowy i wartości odżywczej mięsa zwierząt rzeźnych, sprawdza wiadomości uczniów zadając pytania:
   • Jakie składniki chemiczne występują w mięsie?
   • Które składniki decydują o wartości odżywczej mięsa?
   • Jak rozmieszczone są składniki chemiczne w mięsie?
  • Dokonuje podziału uczniów na grupy (5-cio osobowe).
  • Uczniowie wybierają lidera i sekretarza grupy.

II  FAZA REALIZACYJNA

Realizacja treści lekcji:

 • Każda grupa ma za zadanie (korzystając z podręcznika) wykonać mapę mentalną przedstawiającą skład chemiczny mięsa ryb, właściwości fizykochemiczne białek, rozmieszczenie składników chemicznych w mięsie ryb.
  Mapa powstaje na zasadzie rysowania łańcuchów skojarzeniowych.
 • Po wykonaniu zadania każda grupa prezentuje swoją mapę mentalną (załącznik).

III  FAZA PODSUMOWUJĄCA

 • Po prezentacji map, uczniowie przedstawiają wartość odżywczą mięsa ryb, którą zapisują na tablicy.
 • W celu utrwalenia zdobytych wiadomości uczniowie uzupełniają poniższy test z lukami:
  1. Składniki chemiczne mięsa ryb to:
   ........................................................... ,
   ........................................................... ,
   ........................................................... ,
   ........................................................... ,
   ........................................................... ,
  2. Mięso ryb jest dobrym źródłem........................... , którego ilość waha się w granicach 13-22%.
  3. Białko ryb składa się głównie z .............................. i ...................................
  4. Tłuszcz ryb posiada wysoką wartość odżywczą ze względu na dużą zawartość
   ................................................................
   .................................................... .
  5. Ryby morskie zawierają duże ilości mikroelementów takich jak:
   ..................................,
   .................................. ,
   .................................. .
  6. Zawartość witaminy A w mięsie jest zmienna, zależy od:
   ...................................
  7. Duża zawartość wody w mięsie ryb ma wpływ na:
   ............................................
  8. Tkanka łączna zawiera duże ilości następującego białka:
   ...................................

Załącznik

Karaś

 
 Schemat
         
     
           
Strona główna Opinie W sieci Downloads Publikacje O stronie